Werknemers missen kansen rond eigen ontwikkeling

AWVN-ledenonderzoek naar budgetten duurzame inzetbaarheid

Een derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een keuzebudget om de eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zij laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij de besteding van dat geld. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN naar de beschikbaarheid en het gebruik van duurzame-inzetbaarheidsbudgetten.

Tekst
Laurens Harteveld

• Eénderde van de werkgevers geeft medewerkers een DI-budget
• Nog eens 15% van de werkgevers is bezig met de mogelijke invoering van een DI-budget
• Deelnemers aan een DI-regeling krijgen gemiddeld 1.200 euro per jaar (in geld én tijd)
• Opleiding en training zijn het belangrijkste bestedingsdoel
• Bieden van eigen regie inzetbaarheid is de belangrijkste reden

Uit het AWVN-onderzoek ‘Budgetten voor duurzame inzetbaarheid (DI)’ blijkt dat een derde van de werkgevers een DI-budget beschikbaar stelt aan zijn medewerkers. Nog eens 15 procent van de respondenten overweegt op dit ogenblik een regeling in te voeren.
Bij de bedrijven die al een DI-regeling hebben, krijgen de werknemers gemiddeld 1.200 euro per jaar (in geld én tijd) om in hun eigen DI te investeren. Bij de besteding van het geld hebben zij grote keuzevrijheid. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak combinaties) zijn: opleidingen die al dan niet aansluiten bij de huidige functie (39 procent), training (28 procent), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24 procent) en loopbaanadvies (18 procent).
DI is de parapluterm voor beleid dat is gericht op het versterken van de positie van werknemers op de veranderende arbeidsmarkt. Doel is om hen langer, tot op hogere leeftijd, inzetbaar te houden. Dit is volgens zowel de overheid als vakbonden en werkgevers het antwoord op de vergrijzing en de grote veranderingen in het werk.
Het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling is voor 73 procent van de werkgevers de belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Keuzevrijheid van de werknemers rond bijvoorbeeld opleidingen zijn daar een uitvloeisel van.
Meer dan de helft van de werkgevers vindt dat werknemers nog te weinig bezig zijn om de regie over de loopbaan naar zich toe te trekken. Ook speelt het lijnmanagement vaak nog onvoldoende een stimulerende rol. Verder zijn de regelingen als zodanig volgens veel respondenten te ‘vrijblijvend’.

Het onderzoek
Aan het AWVN-ledenonderzoek namen ruim driehonderd werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven, met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers. Het AWVN-ledenonderzoek is uitgevoerd op initiatief van Tiptrack, de digitale tool die werkenden helpt bij het verbeteren van hun inzetbaarheid. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken in het bedrijfsleven op het vlak van duurzame inzetbaarheid. De volledige versie van het onderzoeksrapport is medio december beschikbaar op de site van AWVN.

Tiptrack:
regie over eigen loopbaan

Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers die gebaseerd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. Tiptrack verschaft werkenden het benodigde instrumentarium om zelf werk te maken van hun inzetbaarheid. Meer informatie op www.tiptrack.nl.

Laurens Harteveld
als beleidsmedewerker werkzaam bij AWVN, voerde het onderzoek uit

Geplaatst op 11 december 2018