Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn

Aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden van AWVN. Dagelijks komen er uiteenlopende vragen binnen. De medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn hebben voor deze editie van Werkgeven een aantal belangrijke vragen op een rij gezet over de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bij overwerk.

Tekst
Sharlene Labots

Wat is er precies veranderd in de wet?

Overwerk valt sinds 1 januari 2018 onder het loonbegrip van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag (WML). Dit heeft gevolgen voor de uitbetaling van overwerk. Voorheen kon een werknemer die bij zijn standaardarbeidsduur het minimumloon verdiende, niet met een beroep op de WML uitbetaling van overwerk eisen. Inmiddels valt overwerk onder de WML en kan dat wel.

Moet ik over overwerk vakantiebijslag betalen?

De wetswijziging brengt met zich mee dat werkgevers in beginsel verplicht zijn om ook over overwerk de vakantiebijslag te betalen. Dit is slechts anders als er bij cao wordt afgeweken van de verplichting om over het loon vakantiebijslag te betalen. Is er geen cao (meer) van toepassing, dan moet de werkgever over overwerk veelal vakantiebijslag betalen. Ook als de werknemer dan meer dan 100 procent van het minimumloon verdient.

Is het mogelijk om bij cao af te wijken van de WML?

Cao-partijen kunnen afspreken dat niet alle looncomponenten deel uitmaken van de grondslag voor de berekening van de vakantiebijslag. Het is zelfs mogelijk om af te spreken dat er helemaal geen recht is op vakantiebijslag. Als overwerk in de cao niet valt onder de grondslag voor de vakantiebijslag, dan is dit een rechtsgeldige afwijking van de hoofdregel. Maar er is wel een voorwaarde: in de referteperiode voor de vakantiebijslag – in de regel is dat 1 juni tot en met 31 mei – moet het loon inclusief het overwerk ten minste 108 procent van het minimumloon bedragen. Ook bestaande cao-afspraken waarin overwerk geen deel uitmaakt van de grondslag van de vakantiebijslag, zijn rechtsgeldig.

En als er geen cao van toepassing is?

Als er geen cao van toepassing is, dan kan in beginsel niet worden afgeweken van de hoofdregel dat over het volledige loon vakantiebijslag moet worden betaald. Werkgevers moeten dan dus vakantiebijslag betalen over alle uren die de werknemer meer werkt dan zijn arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als de werknemer over deze uren een toeslag krijgt, wat vaak het geval is. Alleen als de werknemer meer verdient dan driemaal het minimumloon, kan de werkgever met hem een afwijkende schriftelijke afspraak maken. Dit is ook mogelijk als de werknemer collega’s heeft die onder een cao vallen waarin van de hoofdregel wordt afgeweken. Dan kunt u met de werknemer in kwestie dezelfde schriftelijke afspraak maken als in de cao staat.

Hoe zit het met overwerk en een tijd-voor-tijdregeling?

Bij een tijd-voor-tijdregeling vindt de compensatie voor extra uren plaats in betaalde vrije tijd. In dat geval kan de situatie ontstaan dat een werknemer onder het minimumloon blijft in een  betalingsperiode waarin hij meer uren heeft gewerkt. Hij krijgt dan immers geen salaris voor de extra uren. Een dergelijke tijd-voor-tijdregeling kan nu nog schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen. Vanaf 2019 is naast toestemming van de werknemer een cao-afspraak nodig waarin dit is geregeld. Ook hier geldt weer dat wordt gekeken of elke werknemer voor alle gewerkte uren in totaal minstens het (naar rato aangepaste) minimumloon ontvangt.

Vragen over arbeidsrechtelijke kwesties?
Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn. De helpdesk voor AWVN-leden is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur: 070 850 86 05. Of mail naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Sharlene Labots
is medewerker van de AWVN-werkgeverslijn

Geplaatst op 26 maart 2018