Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn

De AOW-gerechtigde werknemer

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden van AWVN. Dagelijks komen er uiteenlopende vragen binnen. De medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn hebben voor deze editie van Werkgeven een aantal vragen over de AOW-gerechtige werknemer op een rijtje gezet.

Tekst
Tim Buskermolen

Kan ik de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer beëindigen?

De wet geeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen tegen of na de dag dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. U heeft dan dus geen instemming van de werknemer, het UWV of de kantonrechter nodig. Voorwaarde is wel dat de werknemer al vóór het bereiken van de AOW-leeftijd bij u in dienst was. U moet zich ook houden aan de opzegtermijn!
De arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer eindigt van rechtswege als er een pensioenontslagbeding is opgenomen in een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst. Let op: de AOW-leeftijd loopt gefaseerd omhoog tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Een werknemer treedt uit dienst omdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Moet ik de transitievergoeding betalen?

In beginsel heeft een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt. Echter, als het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Hoeveel arbeidsovereenkomsten kan ik een AOW-gerechtigde werknemer aanbieden voordat hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt?

Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt een afwijkende ketenregeling. De periode waarbinnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, bedraagt geen 24 maar 48 maanden. Binnen die periode kunnen bovendien geen 3 maar 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan, voordat de medewerker aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de AOW-leeftijd is bereikt, tellen mee voor de keten. Let wel op of er geen afspraken in de cao staan die een kortere duur of kleiner aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten voorschrijven.

Moet ik nog premies afdragen voor AOW-gerechtigde werknemers?

Voor de AOW-gerechtigde werknemer hoeft de werkgever geen premies meer te betalen voor de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Algemene ouderdomswet. U moet natuurlijk nog wel loonbelasting inhouden.

Ik heb een werknemer in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Moet ik hem ook twee jaar lang loon doorbetalen als hij ziek wordt?

Als een AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt, dan geldt volgens de wet een loondoorbetalingsverplichting van dertien weken. Tijdens deze dertien weken mag u de werknemer niet ontslaan. Na afloop van deze periode kunt u de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer wél opzeggen. Ook hier geldt weer dat de cao kan bepalen dat de werkgever een langere periode in acht moet nemen.

Vragen over arbeidsrechtelijke kwesties? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn. De helpdesk voor AWVN-leden is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur: 070 850 86 05. Of mail naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Tim Buskermolen
is medewerker van de AWVN-werkgeverslijn

Geplaatst op 11 december 2017