Werkgeven in een nieuwe wereld

AWVN-jaarcongres 2017 – werken aan verandering

De wereld verandert. Snel. Ingrijpend. Past de organisatie nog wel in de nieuwe omstandigheden, de nieuwe tijd? Welke kant moet het bedrijf op? Het AWVN-jaarcongres 2017 draait om verandering: de wijze waarop een organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwe wereld en daarin succesvol kan worden.

Tekst
Pier Gerlofs

Het AWVN-jaarcongres biedt verbeelding, inzicht en inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan. Ook dit jaar doen we dat met een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, veelzijdige sessies en een informele sfeer! Sprekers zijn onder meer:

• René ten Bos, Denker des Vaderlands en hoogleraar Filosofie van de Bedrijfswetenschappen (zie pagina 4 – 7 voor een interview met Ten Bos);
• Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en presentator televisieserie Het geheim van de meester;
• Dorothee van Vredenburch, Chief Change & Organisation, NN Group.


AWVN-jaarcongres 2017

Aan zet. Werken aan verandering
Datum: maandag 9 oktober, 14 – 18 uur.
Locatie: Tabaksfabriek (Van Nelle Ontwerpfabriek), Rotterdam.

Gratis toegankelijk voor leden en relaties van AWVN. Aanmelden

De Nederlandse economie en arbeidsmarkt bevinden zich in een periode van transitie. Economisch, politiek en sociaal verandert het speelveld. De hectiek is groot, de voorspelbaarheid steeds kleiner. Dat vertaalt zich in onvoorziene uitslagen van verkiezingen, maar ook in de teruglopende gemiddelde levensduur van beursgenoteerde ondernemingen. En er zijn redenen om aan te nemen dat dit nog maar het begin is: digitalisering, internationalisering van de economie en veranderende geopolitieke verhoudingen zullen nog veel gevolgen hebben. Dit vereist aanpassingsvermogen. De afgelopen jaren heeft AWVN meermaals gewezen op de invloed van deze ontwikkelingen op de positie van werkgevers in Nederland. De jaarcongressen — altijd een belangrijke moment om onderwerpen op de maatschappelijke agenda te plaatsen — gingen over het belang van een andere sociale zekerheid, nieuw werk, de best opgeleide beroepsbevolking, maatschappelijke waarde-creatie en nieuwe coalities om vernieuwing te realiseren.

Maar behalve aan verandering in het samenspel tussen bedrijven, overheid en burgers hebben werkgevers hun handen vol aan de noodzakelijke verandering bínnen de eigen organisatie. Een veranderende economie en samenleving vragen om een andere reactie vanuit bedrijven. Hoe mee te surfen op deze nieuwe golven die op werkgevers afkomen? Hoe ziet de toekomst van werk en van organisaties eruit?

Vernieuwing begint met twee vragen: ‘waar willen we overmorgen zijn?’ en ‘wat staat ons morgen te doen om daar te komen?’ Op het congres in oktober staan die twee vragen centraal. En die wil AWVN samen met de werkgevers van Nederland helder in kaart brengen. Dat gaat gebeuren aan de hand van vier dimensies en vier bijbehorende organisatietypes: de wendbare organisatie, de verbonden organisatie, de lerende organisatie en de inclusieve organisatie. Deze vier organisatietypes staan voor routes om te komen tot een organisatie die soepel inspeelt op kansen en bedreigingen, waarbij mensen een cruciale rol spelen.

De wendbare organisatie

De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen — inclusief mensen — (her)alloceren wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de organisatie in de formatie soepel op- en afschalen. De organisatie zoekt naar draagvlak onder werkenden in en rond de onderneming voor deze manier van opereren.

De lerende organisatie

De lerende organisatie is succesvol omdat werkenden goed mee-ontwikkelen met de markt. Dit geeft haar een hoog aanpassingsvermogen en stimuleert de mobiliteit. Zij streeft ernaar dat werkenden niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, maar waar mogelijk ook leren omgaan met veranderen en ambigue situaties. De werkenden leren niet alleen op individueel niveau, maar juist ook collectief.

De inclusieve organisatie

De inclusieve organisatie is succesvol omdat haar diversiteit leidt tot grotere innovatiekracht. Ze benadert inclusie daarbij in brede zin. Hierdoor heeft ze ook een krachtig maatschappelijk imago. Het werk is zo ingericht dat iedereen volwaardig kan meedoen en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Ze werkt aan een open cultuur waarin werknemers zich makkelijk thuis kunnen voelen. Ze vindt de juiste balans tussen ‘kleurenblindheid’ en ‘multiculturalisme’.

De verbonden organisatie

De verbonden organisatie is succesvol omdat ze geworteld is in relevante netwerken van de stakeholders die in haar omgeving bestaan en ontstaan. Aangezien vraagstukken steeds meer een hybride karakter kennen, vraagt de organisatie zich constant af: wie moet ik nu betrekken om voortgang te kunnen maken? Dit maakt dat ze ook trendsettend kan zijn, in plaats van slechts volgend. Het leidt er daarnaast toe dat voor de organisatie winst maken en maatschappelijke waarde toevoegen voor stakeholders, onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Overmorgen is de verbonden organisatie een echte netwerkorganisatie.

Geplaatst op 21 juni 2017