Nederland werkt: vijf uitdagingen voor vernieuwing

AWVN-jaarcongres 2016

Op 10 oktober vindt in Katwijk het AWVN-jaarcongres 2016 plaats: Nederland werkt. Hieronder meer over het jaarcongres. Een samenvatting van het manifest: Sociale partituur voor werkend Nederland. Daarnaast wordt een aantal optredens die u tijdens de ideeënparade kunt verwachten, kort uitgelicht in de kaderteksten.

Tekst
Hendrik Noten
Fotografie
Liesbeth Dingemans
Illustratie
Petra Klerkx

Werkgeversvereniging AWVN ziet grote kansen om Nederland snel sterker te maken: op het vlak van de werkgelegenheid (nieuwe bedrijvigheid en nieuw werk creëren), de arbeidsmarkt (écht inclusief maken), de beroepsbevolking (werkenden blijven opleiden) en regionale samenwerking (allianties versterken). Maar dat lukt alleen als we ons vermogen vergroten om de gewenste veranderingen te realiseren. Draagvlak realiseren voor een snelle transitie, is daarmee de vijfde, en misschien wel grootste uitdaging. 
De plannen voor de sociaaleconomische impuls die Nederland verdient, zijn nader uitgewerkt in het manifest Aan het werk!, dat AWVN op het jaarcongres presenteert. Het is een oproep aan een nieuw kabinet om het beleid beter te laten aansluiten op initiatieven die overal de kop opsteken.
Want aan ideeën ontbreekt het niet sinds Nederland herstellende is van een van de diepste economische crises ooit. Ondernemers, burgers, lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties zijn bepaald niet bij de pakken gaan neerzitten: van onderop heeft zich een nieuwe wereld gevormd. Een groot deel van het jaarcongres staat daarom in het teken van deze bottom-up-initiatieven. Tijdens het jaarcongres krijgen in totaal zo’n dertig doeners op vijf verschillende podia de ruimte over hun project te vertellen – een parade van ideeën en initiatieven om Nederland sterker te maken.

Sociale partituur voor werkend Nederland

Nederland staat er relatief sterk voor. Vergeleken met andere landen hebben we de nodige potentie om te groeien en de welvaart veilig te stellen en uit te bouwen. De sterke handelspositie, de cultuur van aanpakken en technologische innovaties bieden daarvoor volop kansen. Een blik op de vele internationale scorelijstjes bewijst deze stelling: in vrijwel elke lijst staat Nederland prominent in de voorhoede. Intussen komt de economie weer op stoom en hebben we de weg naar boven teruggevonden.
Nederland wordt echter ook geraakt door internationale spanningen. Ons land moet overleven in een wereld van mondiale concurrentie. Niet iedereen profiteert in gelijke mate van het prille economisch herstel. Velen voelen zich onzeker over de toekomst van hun werk, hun toegang tot de arbeidsmarkt of de sociale zekerheid. Het geloof in de Europese samenwerking wankelt. Geopolitieke manoeuvres en een ongekend groot vluchtelingenprobleem brengen ons verder uit evenwicht. Een gevoel van onbehagen infecteert daardoor de samenleving en drijft ons uit elkaar. Tweedeling en polarisatie liggen op de loer en het politieke midden verliest draagvlak. De vertrouwenscrisis raakt álle instituties die Nederland sterk en welvarend hebben gemaakt.

AWVN-jaarcongres 2016
Werk mee aan een beter werkend Nederland, en kom naar het AWVN-jaarcongres op 10 oktober (13.45 uur – 18.00 uur; ontvangst vanaf 13.00 uur) in en rond TheaterHangaar in Katwijk. Toegang is gratis, zonder aanmelding geen toegang.
Het congres opent met een plenair deel, waarin Cathelijne Broers (directeur Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk), Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Ingrid Thijssen (lid Raad van Bestuur Alliander) en Janine Vos (chief human resources officer Rabobank) aantreden. Daarna staat een gevarieerd keuzeprogramma over de vijf uitdagingen voor vernieuwing op vijf verschillende podia.
Aanmelden

Wat we willen

De reis naar een sterker sociaaleconomisch Nederland begint bij onze waarden, de ankers waaraan we onze systemen ooit hebben opgehangen. Die systemen mogen zijn verouderd, onze waarden blijven ijzersterk: geloof in ondernemerschap, kansen voor iedereen, handelsgeest en de vrijheid je leven zelf vorm te geven. Waarden als solidariteit, bescherming, vertrouwen, dialoog, verbinding, gelijkwaardigheid, wendbaarheid en tolerantie blijven altijd verbonden aan ons denken en doen. Dat moet zo blijven, al lijken we de afgelopen jaren vooral de tolerantie enigszins te zijn kwijtgeraakt. Ondernemingen handelden nogal eens vanuit een – in die tijd begrijpelijke – sterke focus op aandeelhouderswaarde. Daarmee dreigde echter de nodige aandacht verloren te gaan voor de voedingsbodem waarop bedrijven kunnen bloeien. Het is als het bewateren van een plant zonder de grond vruchtbaar te houden: na een aantal seizoenen groeit die niet meer. Het is daarom belangrijk dat ondernemingen de aandacht verbreden van shareholder value naar stakeholder value. Naast de financiële meerwaarde voor aandeelhouders moeten ondernemingen oog hebben voor hun maatschappelijke meerwaarde voor partijen in de omgeving van de onderneming. Grote bedrijven als Unilever, DSM en KPN nemen hierin het voortouw. Ook familiebedrijven als Vebego en ADG-dienstengroep lopen voorop, en social enterprises als GreenFox verbinden maatschappelijke relevantie met gezond rendement.

De afgelopen maanden schoven aan verschillende dialoogtafels zo’n zeventig mensen uit allerlei hoeken van de samenleving aan om mee te praten over de vijf uitdagingen en het programma voor een nieuw design voor Nederland. De foto’s op deze pagina’s geven een sfeerimpressie van de verschillende bijeenkomsten.

Nieuw werk

Over dit thema staan tijdens het jaarcongres onder andere onderstaande optredens en inleidingen op het programma.

Ton Wilthagen – Ontroesten
Er zijn volop mogelijkheden om nieuw werk te creëren, aldus Ton Wilthagen. In de persoonlijke dienstverlening kunnen we op een onorthodoxe manier zomaar 250.000 banen creëren. De hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg legt bloot welke kansen we (nog) laten liggen.

icoon-2

Fred Bakker – Slim!
Het gaat er niet langer om producten zo goedkoop mogelijk te maken, maar zo slim mogelijk. Vooral regio’s waar de oude maakindustrie door concurrentie uit lageloonlanden verdwenen is, ontpoppen zich als hotspots voor innovatie, signaleert publicist en voormalig FD-hoofdredacteur Fred Bakker. De maakindustrie keert dan ook terug in Europa. Maar wel in een heel ander jasje.

icoon-3

Renzo Deurloo – Garnalen
Bijna 25 jaar lang werden vrijwel alle Hollandse garnalen in Marokko gepeld. Maar inmiddels is in Nederland het ambacht van garnalenpeller in ere hersteld door GreenFox. Renzo Deurloo, medeoprichter van deze organisatie die zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ziet nog tal van andere mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren voor zijn doelgroep.

Download de volledige programmakrant

Wat ons drijft

Alleen met onze waarden als startpunt kunnen we van Nederland het sterkste land binnen Europa maken. Een land waar innovatieve bedrijvigheid leidt tot economische groei. Waar iedereen kan werken aan een toekomst voor zichzelf of voor zijn of haar kinderen. Waar sterke ondernemingen en mensen op de arbeidsmarkt sámen werken aan groei, welzijn en welvaart. Waar de fiscale en sociale wetgeving ondernemers én werkenden de nodige ruimte geeft. Een land waarin de belangen van ondernemingen, werkenden en samenleving met elkaar verbonden zijn.

Wat we kunnen

We zijn tot veel in staat. De ervaring leert dat we die daadkracht ook werkelijk tonen wanneer het water ons tot de lippen staat. En dat is nu zeker ook het geval. Wie het toenemend onbehagen serieus neemt, realiseert zich dat het vijf voor twaalf is. De tijd is rijp om niet alleen de economie te stimuleren, maar ook de arbeidsmarkt en de samenleving nieuwe, positieve impulsen te geven. Dat besef lijkt ook tot de landelijke politiek te zijn doorgedrongen. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken presenteerde een onafhankelijke ambtelijke studiegroep in juli 2016 een verkenning van potentiële beleidsvoorstellen die bijdragen aan een duurzame welvaartsgroei. Een van de elf aandachtsgebieden betrof de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. In het bijbehorende rapport kwam de werkgroep met een palet aan voorstellen om de volgens de groepsleden verstoorde balans tussen vast werk, tijdelijk werk en de inhuur van zzp’ers te herstellen, transities op de arbeidsmarkt te vereenvoudigen en de kansen te vergroten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vol vertrouwen

We zijn daarnaast in staat om bruggen te slaan, zeker wanneer we daarbij integraal, systeem overstijgend en creatief te werk gaan. Het draait erom de onzekerheden bij álle betrokkenen weg te nemen. Bij ondernemers, werkenden, burgers en bestuurders. Bedrijven hebben een optimaal ondernemingsklimaat nodig om van hun license to operate werk te maken – alleen op die basis kunnen we een sterke toekomst tegemoetzien.
Een belangrijk uitgangspunt is NL Next Level, de door VNO-NCW/MKB-Nederland ontwikkelde toekomstvisie en investeringsagenda. Deze toekomstvisie biedt Nederland houvast voor de grote transities waarmee het wordt geconfronteerd. Door met publiekprivaat leiderschap Nederland naar een hoger niveau te coachen, kan Nederland welvarend blijven met kansen voor iedereen. Een snelle transformatie naar nieuwe verdienmodellen biedt sterke aanknopingspunten voor ontwikkeling van de concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen in de mondiale economie – en daarmee voor hernieuwde economische groei en groei van de werkgelegenheid.
Uitwerking van de in NL Next Level neergelegde visie wint aan kracht door de economische agenda te verbinden met de sociale agenda. Hernieuwde economische groei is gebaat bij een rustig en stabiel maatschappelijk klimaat. Economisch herstel vraagt ook om een productieve beroepsbevolking, die innovatief is en flexibel inzetbaar tegen acceptabele arbeidskosten. Om mensen die lekker in hun vel zitten. Werkenden hebben behoefte aan inclusie, perspectief, werkzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook zij mogen vol vertrouwen zijn over hun toekomst.
Daarbij moet de samenleving als geheel kunnen rekenen op een sterk centraal en decentraal bestuur: een bestuur dat de beschikbare middelen optimaal inzet voor financieel, economisch en maatschappelijk rendement en krachtdadig werkt aan het dichten van de kloof tussen politiek en samenleving.

Inclusief

Over dit thema staan tijdens het jaarcongres onder andere onderstaande optredens en inleidingen op het programma.

icoon-4Jos Verhoeven – Verbreding
De doelgroep van het banenplan uit het sociaal akkoord is te beperkt, vindt Jos Verhoeven van Start Foundation. De Participatiewet zet sterk in op Wajongers. Niet ten onrechte, maar er zijn veel meer mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook die kunnen we weer in het arbeidsproces betrekken, maar dan moeten we inclusief ondernemen breder opvatten dan louter voldoen aan de eisen van een wet.

icoon-5Kim Schumacher – Ja, maar…
Kim Schumacher, projectleider van Werkgevers gaan inclusief, maakt de waarde van inclusief ondernemen duidelijk – voor elk bedrijf, voor elke organisatie. Want er zijn veel betere redenen om daarvan werk te maken dan het dreigement van de overheid om een quotumregeling in het leven te roepen.

Download de volledige programmakrant

Ideeën genoeg

Hoe kan een goed sociaal-maatschappelijke klimaat de economische positie van Nederland verbeteren en de stabiliteit in de samenleving vergroten? Dat is de vraag die centraal staat. Het goede nieuws is dat het niet ontbreekt aan suggesties en voorstellen. De ideeën voor een beter werkend Nederland, het thema van het AWVN-jaarcongres, kwamen tot stand op basis van vijf verschillende dialoogsessies, waaraan zo’n zeventig betrokkenen uit allerlei sectoren deelnamen: ondernemers, polderaars, wetenschappers, bestuurders, betrokken burgers en mensen uit de wereld van kunst en cultuur. Die dialoogsessies liepen over van creativiteit, denkkracht en initiatief. Hoopvolle gesprekken over wat wél kan, nieuw maatschappelijk leiderschap en de inrichting van onze toekomst. Vaak out of the box, en zelfs in ‘boxen’ die we eigenlijk nog niet kenden. Er is sprake van kolkende energie. Er is volop ambitie om op regionaal niveau in allianties te werken aan de economie, de arbeidsmarkt, onderwijs en het oplossen van maatschappelijke problemen. Er zijn genoeg ideeën om de arbeidsmarkt écht inclusief te maken, een leven lang leren te stimuleren, mensen perspectief te laten behouden en nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Van oud naar nieuw

We lopen daarbij echter tegen barrières aan. We hebben moeite om die ideeën om te zetten in daden. Van onderop bloeien vele kleine en vaak regionale initiatieven, maar de systemen waarin die nieuwe oplossingen moeten passen, zijn daar nog onvoldoende op ingericht. Dergelijke systeembelemmeringen leiden tot vertraging en soms zelfs tot frustratie. De hardheid van het publieke debat en de sterke focus op het mobiliseren van verontwaardiging of boosheid, ter versterking van de eigen positie, helpen ons evenmin vooruit. We lijken steeds minder in staat om – zelfs als de richting duidelijk is – een transitie van oud naar nieuw te maken. We kennen de eindbestemming, maar staan als verlamd op de weg ernaartoe. Die patstelling moeten we doorbreken, willen we Nederland beter laten werken. Dat mag best gepaard gaan met een stevige krachtmeting: er is niets mis met een constructieve ideeënstrijd als een goed compromis daarvan het resultaat is.

De nieuwe wereld is al in wording voor wie die wil zien

Leren

Over dit thema staan tijdens het jaarcongres onder andere onderstaande optredens en inleidingen op het programma.

icoon-7

Frank Kalshoven – Reken je rijk
Frank Kalshoven, ‘onafhankelijk denker over de economie’, verkent hoe we meer zicht kunnen krijgen op de baten van een investering in bijvoorbeeld permanente scholing van de beroepsbevolking. In de huidige kosten-batenanalyses blijft namelijk de misschien wel belangrijkste opbrengst – de maatschappelijke winst, de winst van waarde – buiten beeld.

icoon-8

Aukje Nauta – Op commando
Leren op commando werkt niet, is de ervaring van organisatiepsychologe Aukje Nauta. Medewerkers komen pas in beweging als je hun eigen motivatie aanboort en bereid bent het werk aan de mens aan te passen. Ze vindt het hoog tijd voor een échte dialoog met werknemers: niet langer denken voor naar praten met.

icoon-9

Piet Fortuijn – Scholingsgeld
Zelf de regie voeren over je loopbaan? Geen slecht idee, vindt CNV Vakmensen. Voorzitter Piet Fortuijn vindt een privépotje voor scholing en ontwikkeling (dat echt alleen voor die doelen te gebruiken is) dan wel zo handig. Zijn ideaal: op termijn niet alleen 8 procent vakantiegeld maar ook 8 procent scholingsgeld voor iedere werkende.

Download de volledige programmakrant

Een nieuwe meetlat

Een goede kosten-batenanalyse helpt daarbij. Wat zaken allemaal kosten, is doorgaans betrekkelijk eenvoudig te berekenen, maar aan de batenkant schiet onze kennis tekort. We kunnen dat beeld scherper krijgen als we een nieuwe meetlat gaan hanteren: een meetlat die ook rekening houdt met maatschappelijke winst. Want baten zijn er niet alleen als de productiviteit stijgt of het beroep op uitkeringen daalt. Meer stabiliteit in de samenleving, een minder grote tweedeling en veel meer van die vaak ten onrechte als soft bestempelde elementen, leveren eveneens baten op.

Regio

Over dit thema staan tijdens het jaarcongres onder andere onderstaande optredens en inleidingen op het programma.icoon-12

Andreas van den Goorbergh – Brug
ACE is een intersectoraal platform dat actief werk maakt van duurzame arbeidsparticipatie. Het vormt de brug in de van-werk-naar-werkarbeidsmarkt door op regionaal niveau werkgevers, werkenden, werkzoekenden, dienstverleners en overheid te verbinden. Zes van deze netwerken zijn er actief – en met succes. Andreas van den Goorbergh, die samen met oud-vakbondsman Jaap Jongejan ACE oprichtte, vertelt wat er allemaal bij komt kijken.

icoon-13

Ron Steenkuijl – Schouders eronder
Ron Steenkuijl (ADG-dienstengroep) brengt in zijn nieuwe project Helden van de Wil ondernemers, burgers en overheid in steden en dorpen aan tafel. Doel is om gezamenlijk plannen te smeden voor lokale maatschappelijke projecten. Zo werkt hij onder andere aan een nieuwe aanpak voor schuldproblemen.

icoon-14

Jantine Kriens – Proeftuinen
Wat is er nodig om regionale economische groei te bewerkstelligen? Welke factoren maken lokale samenwerking succesvol? En welke eisen stelt dat aan de overheid? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) monitort zes zogeheten proeftuinen om een antwoord te krijgen op deze vragen. Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG, doet verslag.

Download de volledige programmakrant

Sociale partituur

Het is de hoogste tijd om te werken aan een sociale partituur voor het ‘orkest Nederland.’ Een orkest dat wij zo graag weer willen beluisteren in volle bezetting, krachtig, meerstemmig en harmonieus. Onze sociale partituur is niets meer en niets minder dan een plan dat laat zien dat we vol vertrouwen aan de toekomst kunnen bouwen. Zij bevat voorstellen voor een nieuw sociaaleconomisch en maatschappelijk arrangement. De oproep om deze kans met beide handen aan te grijpen, doen we aan een nieuw kabinet en aan alle partijen – binnen en buiten de ‘polder’ – die het verschil kunnen en willen maken. Daarbij staan de volgende punten hoog op de agenda.

icoon-10

Nieuw werk
Er zijn volop mogelijkheden om nieuw werk te creëren: veel meer dan we nu benutten. Maar daarvoor is de arbeidsmarkt wel aan revisie toe. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt willen we ideeën rond basisbanen uitwerken: onder welke condities kunnen we wegbezuinigde banen weer binnen de poort van de onderneming halen, en hoe kunnen we relevant werk dat nu niet wordt beloond, wél in geld belonen? Dit vraagt om een heroriëntatie op de definitie van betaald werk.
Daarnaast willen we werk maken van de toenemende vraag naar persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld via vouchers of dienstencheques. Uit diverse onderzoeken blijkt dat we zo misschien wel 250.000 nieuwe banen kunnen creëren op een manier die voor de BV Nederland rendabel is. Tot slot moeten ook voor zzp’ers voldoende mogelijkheden bestaan om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, een hypotheek te verkrijgen en aan persoonlijke pensioenopbouw te doen. Het is ook wenselijk om fundamenteel na te denken over een stelsel van sociale zekerheid waarin werk en werkenden centraal staan, ongeacht de contractvorm waaronder iemand zijn werk doet. Zo faciliteren we zzp’ers, van wie een deel prima voor zichzelf kan zorgen, maar een ander deel juist wél behoefte heeft aan terugvalopties.

icoon-11
Recht op leren
Een optimaal toegeruste beroepsbevolking draagt bij aan participatie, innovatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit zijn onmisbare ingrediënten voor duurzame welvaarts- en welzijnsgroei. Een leven lang (recht op) leren, draagt daar stevig aan bij. Complementair aan wat er in de bedrijven en sectoren op dit vlak gebeurt, willen wij dat de overheid een volksverzekering tegen kennisveroudering in het leven roept. Zo’n faciliteit moet voor alle werkenden leiden tot persoonlijke ontwikkelingsrekeningen of individuele trekkingsrechten.
Op individueel niveau leren, wordt daarbij ook fiscaal gestimuleerd. Om de arbeidsmobiliteit te stimuleren, willen we ook de switch van het ene naar het andere vak of beroep makkelijker maken. Dat kan bijvoorbeeld door (regionale) ‘servicecentra voor vakmanschap’ op te richten, van waaruit individuele werkenden die werkloos zijn of hun kansen willen vergroten, worden begeleid naar een nieuwe of andere vakopleiding, met individuele trekkingsrechten en fiscale faciliteiten als steuntje in de rug. Zo’n nieuwe faciliteit moet complementair zijn aan bestaande sectorale voorzieningen. Ondernemers moeten werkenden stimuleren om zelf aan het roer van de eigen loopbaan te gaan staan. Dat kunnen ze faciliteren door middel van bijvoorbeeld Tiptrack, een app voor alle werkenden. Daarnaast moet er in bedrijven veel meer ruimte komen voor informeel leren, in een sfeer van ‘ondernemerschap binnen het werknemerschap’.

icoon-15
Echt inclusief
Een brede groep mensen staat op afstand van de arbeidsmarkt. We willen die afstand graag verkleinen, maar de huidige beleidsfocus – onder meer in de Participatiewet – is gericht op een te smalle doelgroep. De overheid moet de doelgroep verbreden naar alle mensen met een bovengemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. Meer inzicht in de economische en maatschappelijke kosten en baten van inclusiviteit, helpt daarbij. Zo verruimen wij ons blikveld. Ondernemingen moeten de stigmatisering van bepaalde doelgroepen definitief uitbannen, hun ambitie opschroeven en nog voortvarender werk maken van ‘inclusie’, zodra de wet ruimte biedt om in een grotere vijver te vissen. Zo dragen we bij aan optimale benutting van de capaciteit op de arbeidsmarkt, een stabiel leefklimaat voor velen en een daling van de collectieve lasten.

icoon-16Regionale energie
In de regio wordt volop gewerkt aan nieuwe initiatieven. We zien daar wat kennisdeling en samenwerking kunnen doen. Op veel plekken zijn bruisende, innovatieve groeikernen ontstaan, met Brainport Eindhoven als lichtend voorbeeld. Daarnaast leggen de drie recente, grote decentralisaties (rond jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie) in rap tempo de verantwoordelijkheid voor en de regie over regionale arbeidsmarktvraagstukken, zorg, armoede, scholing en opvang van vluchtelingen bij de decentrale overheden. Logisch dus dat juist in de regio nieuwe allianties ontstaan in de driehoek economie, arbeidsmarkt en samenleving. Dichtbij huis, om de hoek, zoeken partijen elkaar op. Denk bijvoorbeeld aan lokale initiatieven om vluchtelingen op te vangen, burgercoöperaties die hun eigen zorg inkopen, de opkomst van buurtondernemingen, zzp’ers die via broodfondsen hun eigen verzekering bij ziekte regelen en de social impact factory in de regio Utrecht. Het is belangrijk dat de centrale overheid, binnen de kaders die van landelijk belang zijn, veel meer investeringsruimte schept voor dergelijke lokale experimenten, met meer vrijheid en minder regels.
Een interessante gedachte in dit verband van onze meedenkers: een nationaal investeringsfonds met regionale trekkingsrechten voor activiteiten die erop zijn gericht om meer werk te creëren, de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en sociaal-maatschappelijke problemen te verhelpen. Zo’n fonds kan bevorderen dat ondernemingen zich meer dan nu aansluiten bij regionale allianties om met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties te werken aan economische bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en maatschappelijke vraagstukken.

Van onderop bloeien vele initiatieven, maar de systemen zijn daar nog onvoldoende op ingericht

icoon-19

Transitie

Over dit thema staan tijdens het jaarcongres onder andere onderstaande optredens en inleidingen op het programma.

icoon-17

Han Noten – Van oud naar nieuw
Als burgemeester van Dalfsen kreeg Han Noten de afgelopen jaren te maken met tal van nieuwe verantwoordelijkheden die werden overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Hij gaat nader in op de vraag waarom de transformatie van oud naar nieuw soms zonder problemen verloopt en in andere gevallen helemaal spaak loopt.

icoon-18

Lars Doyer – Flippen
Economische versnelling, continue verbondenheid en nieuwe technologieën stellen steeds andere eisen aan mensen en hun onderlinge samenwerking. Dat knelt. En vertaalt zich onder andere in een toenemend aantal burn-outs, moeizame zoektochten naar vormen van flexibele arbeid binnen het bestaande institutionele kader en forse druk op de arbeid in het middensegment. Er zijn organisaties die op een radicaal andere manier omgaan met deze vraagstukken. Zij draaien niet aan bestaande knoppen, maar zetten het systeem volledig op zijn kop: they flip the system. Lars Doyer, adviseur arbeidsverhoudingen AWVN, sprak met een aantal van deze bedrijven en vertelt over zijn bevindingen.

Download de volledige programmakrant

Nederland werkt
Het manifest Nederland werkt wordt gepresenteerd op het AWVN-jaarcongres 2016. Bezoekers ontvangen een gedrukt exemplaar. Na 10 oktober zijn gedrukte exemplaren van het manifest op te vragen via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Op de site van AWVN, www.awvn.nl/jaarcongres, kunt u na 10 oktober de digitale versie ervan downloaden. Op dezelfde pagina vindt u ook (de digitale versie van) NL Next Level, de toekomstvisie en investeringsagenda van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Transitie
We moeten onszelf opnieuw uitvinden om de transitie van oud naar nieuw te maken. Dat doen we door de veranderende verhoudingen te erkennen: de enorme potentie van regionale initiatieven, de mogelijkheden voor samenwerking in nieuwe verbanden en de implicaties daarvan voor centraal of sectoraal georganiseerde stakeholders. Het lokaal organiserend vermogen groeit met de dag. Groepen bedrijven, burgers en publieke instellingen kiezen steeds vaker de vlucht naar voren. De nieuwe wereld is al in wording voor wie die wil zien: verticale verbanden worden meer en meer horizontaal, en sectorale afbakeningen vermengen zich binnen regionale grenzen. Dat wijst op de noodzaak van andere verbindingen tussen partijen die samen een ambitieuze agenda durven te ontwikkelen. Wat ons betreft gaan nieuwe centrale afspraken veel meer dan nu over faciliteren, coalities bouwen en slim financieren. Die afspraken kunnen alleen ontstaan in verbinding met de nieuwe maatschappelijke orde.
Maar bovenal vraagt een dergelijke transitie om lef en maatschappelijk leiderschap. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die samen of alleen, maar in elk geval vol lef, gaan timmeren aan de nieuwe weg. Partijen die elkaars sleutelrol niet in het probleem, maar in de oplossing erkennen. Als AWVN willen wij graag aan de slag met een maatschappelijke coalitie die Nederland beter wil laten werken. Zo’n sterke coalitie kan worden gevormd door een nieuw kabinet, samen met ambitieuze sociale partners en verfrissende nieuwe (veelal regionale) allianties.

Geplaatst op 21 september 2016